El tercer sector – Economia social

By in Geografia, Pensaments Anna on July 15, 2008

Entre l’economía pública i l’ economia privada capitalista, i amb potencial de ser una alternativa a aquestes.

Integrada per organitzacions privades, principalment cooperatives,mutualitats i associacions amb una etica que segueix els següents principis

  • processos de decisió democràtics, hereus del principi cooperatiu com a principi central al democratizar el poder de decisión, “una persona=un vot”, versus “una acció = un vot”,
  • primacía de les personas i del traball sobre el capital en el repartiment de les rentes ( lógica de distribució dels beneficis no lligada i fins i tot contraria a la participació en el capital social, criterios tals com el principi cooperatiu del retorn, la dotació de patrimonios colectius, la remuneració limitada al capital, o incluso la regla de no distribució de beneficis,
  • finalitat de servei als seus membres o a la colectivitat abans que el lucre, enfatitzant que la actividad económica desenvolupada per aquestes entitats té vocació de servei a persones i no recerca del benefici; el benefici pot aparèixer però serà en tot cas un objetiu intermedi per al fí últim de la entitat que és el de donar servei
  • autonomía de gestió, diferenciánt-se amb això de les entitats de l’esfera pública.

Els valors doncs inclosos de democracia,interes social,justicia retributiva, generen diferents i imaginatives i plurals formes socials de entitats.

Integra dos subsectors:

a) El subsector  de mercat ,integrat per empreses amb organització democràtica (una persona, un voto) i amb distribució de beneficis no vinculada al capital aportat pel soci:COOPERATIVES,SOCIETATS LABORALS,SOCIETATS AGRARIES DE TRANSFORMACIÓ,Empreses mercantils no financeres controladas per agents de l`economía social,cooperatives de crèdit i seccions de crèdit de les cooperatives, caixes d’estalvi,mutues d’assegurances,mutualitats de previsió social.

b) El subsector de no mercat, integrat per institucions privades sense ànim de lucre al servei de les llars : ASSOCIACIONS,FUNDACIONS, altres formes jurídiques.
alguna info l‘observatori del tercer sector i a CEPES

Compaeteix!

Alguna cosa a dir?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Trackbacks.