No estic del tot d’acord pero diuen que val mes una imatge que mil paraules.

Quanes paraules serien equivalents a mes de 200 imatges?

Paraules que se m’aacudeixen per definir aquesta illa: Volcans, equilibri, Cesar Manrique,  negre, blanc, …

[flickr id=”3267013247″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267022675″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267874214″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267051933″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267876348″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267053619″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267054061″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267878606″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267056607″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267058379″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267060327″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267062547″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267064677″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267891302″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267891842″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267893168″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267894678″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267895234″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267072985″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267074925″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267077373″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267079691″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267905238″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267083751″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267909010″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267910512″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267912194″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267090653″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267916002″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267094907″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267096603″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267098799″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267101045″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267926614″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267928432″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267106983″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267109447″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267111921″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267936556″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267115355″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267940186″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267118939″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267119713″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267945040″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267123805″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267125849″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267951630″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267953620″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267132629″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267958236″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267137211″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267962590″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267964334″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267142853″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267968354″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267145577″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267969536″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267148445″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267150617″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267152593″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267976842″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267154445″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267978604″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267980948″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267159643″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267161413″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267161877″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267987582″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267164121″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267164745″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267988556″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267988986″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267989962″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267168175″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267993314″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267993740″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267172121″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267997794″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267174773″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267176309″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268001576″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268003426″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268003860″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267180313″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268006052″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267183591″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267185059″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268010554″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267188387″ thumbnail=”medium” align=”left”] original196[flickr id=”3268015546″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268016872″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268017272″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268019354″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268021020″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267199417″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267201835″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267203815″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268029746″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267208133″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268033294″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268035732″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267213759″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268038622″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268040080″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267219153″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267221793″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267223755″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3267224229″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268214153″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269041070″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268215905″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”326 8216779_f3364d2fc6_s.jpg” thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268217961″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269044920″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268220211″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269047442″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269048740″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269049974″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268225187″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269052674″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269053612″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268227573″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268228679″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269055144″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269055396″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269056330″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268231549″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268232903″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268234165″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269060506″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269060798″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269061468″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268236093″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268236495″ thumbnail=”medium” align=”left”] original258[flickr id=”3269065146″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269065950″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269066182″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268241207″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269068264″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268243145″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268244013″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268244237″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269071486″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268245847″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269072260″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269073024″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268247041″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269073788″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268248859″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269075882″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269076236″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268250527″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269077392″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268252685″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268253575″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269080872″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268256253″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268256957″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269083312″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268257957″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268258973″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268259963″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268261065″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269086596″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269087470″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268262923″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269089190″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268264887″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269091158″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268266827″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268268113″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268269683″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268270731″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268271089″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268271843″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269098008″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269098770″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269099000″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269100006″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269100244″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269101106″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268276621″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269103040″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268278753″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268279671″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268280613″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268281729″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269107186″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268283077″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269109674″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268285127″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268286417″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268286683″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269112506″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269112924″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268288721″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269115536″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269116760″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268292581″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268293973″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269119744″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268294467″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269120964″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269122218″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269123636″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269124502″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269125724″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268301413″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269127910″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268303537″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3269130004″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268305489″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”3268306655″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Compaeteix!

Politics 2.0

Politics 2.0 by diluvi.

Aquest vespre he asistit a la 4art Cava&Twitts, en aquesta edició estaven convidats el que anomenen polítics 2.0: Ernest Benach (ERC), President del Parlament de Catalunya, i els diputats Jose Antonio Donaire ( PSC), Carles Puigdemont (CiU)  i Rafa López (PP).

Sorprenentment tots estaven d’acord en que la web 2.0 es un canal ja fonamental en la comunicació entre polítics i ciutadans i que en aquests canals actuen com a persones individuals tractant tot tipus de temes i no com a portaveus-ninots de les idees d’un partit.

Compaeteix!

al Da Greco

al Da Greco by diluvi.

Mes que un italià podriem dir que es un restaurant italo-americà… mes concretament un italià de Brooklin.

El lloc és agradable, ple de objectes decoratius, jerros, estatues, miralls, llums baixes, taules molt ben separades entre si ….estil de “luxe” añejo…, amb un toc rococó – crec que és el chip dels usa,a on els rest,italians son com pijos no?- ;moltes cambreres ( tot dones) amb camisa de ras molt atentes, el menjar bo i abundant, a part et porten tastets de tots els plats per compartir…; preu contingut… la pega : massa carregat, tat la decoració com els plats, més que italià mediterrani és molt a base de crema de llet i parmigiano…. i no té un xip “modern”…..no sé com explicar…

es pot anar de tant en tant ….

Compaeteix!

Semba ser que comença a ser popular a Londres i a UK.

Necessites 25 m2, un vent a partir de 10 Km/h i uns 2000-3000 eur.

El que et sobra ho vens a la xarxa.

Serà que no hi ha propostes!!

Per adquirir molines domestics, windsave,windside,helix winds,windspare

Més info a  www.biocarburante.com .

Compaeteix!

Entre l’economía pública i l’ economia privada capitalista, i amb potencial de ser una alternativa a aquestes.

Integrada per organitzacions privades, principalment cooperatives,mutualitats i associacions amb una etica que segueix els següents principis

  • processos de decisió democràtics, hereus del principi cooperatiu com a principi central al democratizar el poder de decisión, “una persona=un vot”, versus “una acció = un vot”,
  • primacía de les personas i del traball sobre el capital en el repartiment de les rentes ( lógica de distribució dels beneficis no lligada i fins i tot contraria a la participació en el capital social, criterios tals com el principi cooperatiu del retorn, la dotació de patrimonios colectius, la remuneració limitada al capital, o incluso la regla de no distribució de beneficis,
  • finalitat de servei als seus membres o a la colectivitat abans que el lucre, enfatitzant que la actividad económica desenvolupada per aquestes entitats té vocació de servei a persones i no recerca del benefici; el benefici pot aparèixer però serà en tot cas un objetiu intermedi per al fí últim de la entitat que és el de donar servei
  • autonomía de gestió, diferenciánt-se amb això de les entitats de l’esfera pública.

Els valors doncs inclosos de democracia,interes social,justicia retributiva, generen diferents i imaginatives i plurals formes socials de entitats.

Integra dos subsectors:

a) El subsector  de mercat ,integrat per empreses amb organització democràtica (una persona, un voto) i amb distribució de beneficis no vinculada al capital aportat pel soci:COOPERATIVES,SOCIETATS LABORALS,SOCIETATS AGRARIES DE TRANSFORMACIÓ,Empreses mercantils no financeres controladas per agents de l`economía social,cooperatives de crèdit i seccions de crèdit de les cooperatives, caixes d’estalvi,mutues d’assegurances,mutualitats de previsió social.

b) El subsector de no mercat, integrat per institucions privades sense ànim de lucre al servei de les llars : ASSOCIACIONS,FUNDACIONS, altres formes jurídiques.
alguna info l‘observatori del tercer sector i a CEPES

Compaeteix!

Where the Hell is Matt? (2008) from Matthew Harding on Vimeo.

a part de ser superdivertit, el Matt te un estil propi de ballar ( com l’adrià….he he) i s’ha fet uns viatges que deu n’hi do!!

molt diver, jo ho vull fer!!!!!!

Compaeteix!

Fragments de http://www.ecoalimenta.com

Tras la presentación del informe QLIF (Quality Low Input Food) financiado por la Comunidad Europea en el que se demuestra científicamente y se confirma que los alimentros ecológicos son más nutritivos y saludables. Carlo Leifert ha sido el coordinador del estudio , que integra un total de 15 países y que duró 4 años.

La agricultura, ganadería y transformación de alimentos ecológicos están regulados por ley, según normativa comunitaria, Reglamento CEE 2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 (DOCE 198 de 22/07/91), protegiendo y controlando esta denominación, así como a todos sus términos “orgánica”, “biológica”, “eco”, “bio”, etc., e indica los procesos que se deben realizar y los productos que se pueden utilizar.

La agricultura ecológica apunta a redefinir un sistema de producción agrario que utiliza de manera óptima los recursos naturales, sin la utilización de elementos químicos que pueden dejar residuos perjudiciales para la salud o el medio ambiente. De esta manera, permite que tanto animales como plantas crezcan en un entorno equilibrado y beneficioso para todos los integrantes del sistema: agricultor, producto y consumidor.

Resultados del Proyecto QLIF

Entre las principales conclusiones de este proyecto, se destacan las siguientes:

• Las cuestiones alimentarias que más preocupan a los consumidores y que decantan el consumo ecológico son la presencia de organismos genéticamente modificados (43%), la presencia de pesticidas en los alimentos (42%), la presencia de antibióticos en carne (31%) y las intoxicaciones por alimentos (31%). Cabe destacar que los omg, los pesticidas y la administración preventiva de antibióticos al ganado están prohibidos en la producción ecológica.

• La producción ecológica reduce significativamente los problemas medioambientales causados por el cultivo convencional, como la contaminación de los acuíferos por nitratos (lixiviación de nitratos), reduce la emisión de gases de efecto invernadero, actúa sobre la pérdida de biodiversidad y evita la erosión del suelo.

• Los alimentos ecológicos de origen vegetal han destacado por presentar mayor contenido en materia seca, mayor contenido mineral (fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierr o, cobre y zinc), mayor contenido en vitaminas (A, B, C), mayor contenido en proteínas y en hidratos de carbono.

• De acuerdo con las diversas investigaciones, se ha encontrado mayor concentración de sustancias antioxidantes (fenoles totales y flavonoides), tanto en frutas y verduras ecológicas, como en la orina de personas cuya dieta se basaba en alimentos ecológicos. La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos, en general, ha quedado ampliamente demostrada en su actividad como inhibidores de la oxidación de las grasas (peroxidación lipídica) y del efecto secuestrador de radicales libres, lo que repercute en evitar el envejecimiento celular en el organismo y potenciar el efecto protector contra determinadas enfermedades.

• Los resultados correspondientes a la leche y productos lácteos ecológicos indican mayor contenido en vitaminas A y E; y mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados (omega-3 y ácido linoleico conjugado-CLA), que los obtenidos por métodos convencionales. Los incrementos a favor del alimento ecológico, varían entre un 40% y un 80%, dependiendo del nutriente y del alimento. La mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta es responsable, en parte, de la menor incidencia de afecciones coronarias en el mundo occidental y de reducir el colesterol en la sangre.

El profesor Leifert, no sincierta ironía, remarcó que la Seguridad Social se ahorraría mucho dinero si la alimentación ecológica estuviese más extendida, en, por ejemplo, tratamientos de fertilidad en hombres, ya que se ha demostrado que los que consumen habitualmente este tipo de productos, poseen una calidad de semen superior a los que no.

También habló y demostró como la forma de cultivo ecológica , al no usar pesticidas, favorece a la no desaparición de la capa de ozono, al no usar, por ejemplo, bromuro de metilo, que aunque en Europa está prohibido, se usa mucho para fumigar suelos y tiendas de alimentación, y productos como tomanes o fresas en África y es muy dañino para la capa de ozono, hasta 50 veces más potente que los compuestos fluorcarbonados (CFC) destruyendo el ozono.

——-

a + a +, la entrevista a Leifert de La Contra de La Vanguardia

“Comer alimentos ecológicos refuerza la salud humana”

VÍCTOR-M. AMELA – 23/05/2008
Tengo 47 años. Nací en Alemania y vivo en Gran Bretaña. Soy ingeniero agrónomo y doctor en Microbiología Bromatológica. Estoy casado y tengo dos hijas, de 13 y 16 años. ¿Política? Debería velar más por la seguridad alimentaria. Coordino el estudio Quality Low Input Food

¿Qué no les daría de comer jamás a sus hijas?

Todos los alimentos consumimos en casa ecológicos. En Gran Bretaña esto es ya posible, en comercios especializados: dispones de todas las verduras, hortalizas y frutas ecológicas (excepto berenjenas, no sé por qué).

¿Y la carne? ¿Y la leche?

En la zona en que vivo, podemos comprar directamente en una granja ecológica carne de vacuno (y su leche), porcina y de pollo.

¿Qué es ganadería ecológica?

El animal no está estabulado, puede moverse como si estuviese libre y come pastos en vez de piensos sintéticos. ¡Con ganadería ecológica no hubiese habido vacas locas!

¿Y qué es agricultura ecológica?

La que no emplea en los cultivos ni abonos sintéticos (nitrogenados o fosforados) ni pesticidas sintéticos.

Los de la agricultura convencional.

Sí: facilitan cosechas más productivas económicamente, pero dañan el medio ambiente y la salud humana.

¿Hasta qué punto dañan mi salud?

Durante años trabajé en la industria agroquímica, hasta que constaté que, tarde o temprano, cada pesticida que diseñábamos se tenía que retirar del mercado al comprobarse su nocividad sobre nuestro sistema inmunitario, sobre el endocrino, hormonal, sobre la merma de la fertilidad humana…

¿Se sintió culpable?

Decidí focalizar mis investigaciones en la agricultura y la ganadería ecológicas. Desde el 2004 coordino el Quality Low Input Food, estudio pagado por la comisión de la Unión Europea. Y ya tenemos algunos resultados.

Avánceme alguno.

El nivel de antioxidantes, vitaminas, betacarotenos y minerales es mucho más elevado en los vegetales ecológicos que en los convencionales. Así, los ecológicos son mucho más anticancerígenos y cardiosaludables.

¿Y no bastaría con lavar bien los vegetales o pelar las frutas convencionales?

No, porque el pesticida ha penetrado en sus tejidos. Hay más pesticida en los tejidos más superficiales que en los profundos: al pelar la fruta, eliminas la mayoría de los pesticida…, ¡pero a la vez eliminas la mayoría de las vitaminas y la fibra de esa fruta!, pues están justo en esos tejidos más superficiales.

Qué desastre.

Solución: agricultura y ganadería ecológica.

Los alimentos ecológicos son caros…

Si se generalizasen, serían más baratos.

¿Qué ventajas nos reportarían?

Ventajas para la salud, para el medio ambiente y ventajas también para la economía.

Cíteme las de la salud humana.

Con la misma cantidad de alimento, ingerirías muchos más minerales, vitaminas, proteínas e hidratos de carbono. Y más fenoles y flavonoides, que retrasan el envejecimiento celular y refuerzan el sistema inmunitario… ¡Comer alimentos ecológicos con regularidad reforzará tu salud!

Pues bienvenidos.

Una naranja ecológica tiene un 20% más de vitamina C. Un pimiento ecológico, un 15% más de polifenoles que otro convencional.

¿Y una lechuga ecológica?

De entrada, no ha sido pulverizada con pesticidas ni desinfectada con soluciones de cloro (prohibidas ya en algunos países).

¿Y la leche de vaca ecológica?

Un 20% más de carotenoides, un 30% más de vitamina E y provitamina A, un 60% más de Omega 3, ¡y de 40% a 80% más de ácido linoleico conjugado, que es anticancerígeno, cardiosaludable e inmunoestimulante!

Cíteme ventajas medioambientales.

Producir un kilo de abono sintético nitrogenado exige un litro de petróleo, y vierte 2,4 kilos de CO a la atmósfera. Y la escorrentía 2 de abono sintético fosforado contamina tierras, cursos de agua y mares. Total: son abonos contaminantes y serán cada día más caros, por lo que las ventajas de la agricultura ecológica son también económicas.

¿Por qué serán cada día más caros?

Porque dentro de 60 años, cuando las minas de fósforo estén agotadas y el petróleo sea carísimo, ¿cómo abonaremos nuestros cultivos si todavía seguimos usando estos abonos sintéticos? ¡La producción de alimentos decaería dramáticamente!

¿Cómo deberíamos abonar los cultivos, entonces?

El nitrógeno podemos fijarlo perfectamente en la tierra cultivando legumbres. Y la materia orgánica reciclada (heces incluidas) ¡es insuperable, mucho mejor que el fósforo! Hay que invertir ya en este reciclaje, porque al final habrá que hacerlo a la fuerza.

¿Qué van a hacer nuestros políticos?

No lo sé, yo soy científico: sólo aporto datos. Pero un cambio legislativo brusco no servirá de mucho si agricultores y ganadores no están motivados y convencidos de lo benéfico para todos de trabajar ecológicamente.

¿Qué dice la industria agroquímica?

Presiona en contra, por supuesto.

¿Qué personas deberían cambiarse sin dilación a los alimentos ecológicos?

Los vegetarianos: al ser el vegetal de cultivo convencional el grueso de su alimentación, están ingiriendo demasiados pesticidas.

¿Qué países consumen hoy más alimentos ecológicos?

Los del norte europeo: prefieren gastar algo más de dinero en su salud, e importan alimentos ecológicos de Italia y España, máximos productores y casi nada consumidores.

Compaeteix!

Ara que ve la revetlla de St Joan, recullo alguns consells de la Gene per fer una festa sostenible.

Les festes són moments de celebració molt importants per a la nostra societat, i especialment a les escoles. Per desgràcia acostumen a generar una gran quantitat de residus, molts dels quals són difícils de reciclar. És per això que molts centres mostren la seva preocupació per aconseguir reduir-ne els efectes negatius i així poder celebrar festes més sostenibles. Tot seguit us proposem una sèrie de consells per aconseguir-ho: 1. Fer servir gots reutilitzables, ja que es poden rentar, guardar i utilitzar moltes més vegades. 2. Fer servir una vaixella reutilitzable. També és molt bona idea utilitzar suports comestibles per servir el menjar, com per exemple, llesques de pa, empanades, etc. Una altra opció és utilitzar una vaixella compostable que es reculli conjuntament amb les restes del menjar. 3. Muntar diversos punts de retorn o recollida, lloc on es retornarien plats i gots reutilitzables. 4. Portar tovallons personals de roba . Si els utilitzeu de paper, recordeu que s’han de tirar amb la matèria orgànica, ja que són compostables. 5. El menjar es pot portar amb carmanyoles, d’aquesta manera només cal destapar-les i servir-se i així evitem embrutar plats. Aquesta idea serveix també per fomentar que es consumeixi menjar casolà i així evitar el menjar d’elaboració industrial, sempre excessivament embolcallat. 6. Si és possible, s’hauria de fer una previsió força ajustada de possibles participants per evitar comprar més materials del compte i sobretot perquè no sobri menjar. S’ha d’intentar evitar que el menjar sobrant vagi directament a les escombraries, per això us animem a contactar amb alguna entitat social del vostre domicili que pugui aprofitar-lo. 7. A l’hora d’organitzar una festa sostenible cal triar l’opció que generi menys residus; de totes maneres, els que es generin s’han de tirar al contenidor correcte per poder-los tractar. Per això cal tenir visibles i accessibles tots els contenidors de recollida selectiva (paper i cartró, envasos, matèria orgànica, rebuig i vidre). Cada contenidor ha d’estar senyalitzat amb el que s’hi pot tirar a dins per tal d’evitar errors. 8. Criteris de compra sostenibles. Les begudes que es portin a la festa és preferible que no siguin amb envàs individual, sinó amb envàs familiar, perquè així es generen menys residus. Si fos possible, també seria bo que les begudes es portessin en envàs de vidre, ja que els envasos de plàstic tenen un reciclatge més costós ambientalment. 9. Productes de temporada i de producció propera, de comerç just i ecològics. Sempre que sigui possible, hem de tenir en compte aquests aspectes a l’hora de comprar. 10. La decoració de la festa (les garlandes, per exemple) es pot fer amb materials reciclats (paper, cartró, revistes, llaunes, brics, etc.). 11. Amb les restes de menjar generades a la festa es pot fer compost si es té un compostador.

Compaeteix!

Un conjunt de temes aparentment inconnexos, exposats per estudiosos i sotmesos a debat entre els assistents, ens farà reflexionar sobre qüestions com la degradació mediambiental, el augment desbocat de les desigualtats o el nou ordre mundial, intentant desvetllar a quins interessos obeeixen, i quines alternatives podem desenvolupar per a reconduir unes situacions que la propaganda oficial, ens presenta com a inevitables. ATTAC, moviment d’educació popular orientat cap a la acció, aborda aquesta 6ª edició, amb la il·lusió de formar-nos com a ciutadans, capaços de desenvolupar una opinió pública mundial, activa i ben informada, que influeixi en totes aquelles decisions que ens afecten com éssers humans. Com totes les activitats d’Attac, aquesta Escola d’Estiu es fa des de i per la ciutadania, sense cap tipus de subvenció, i amb la col·laboració solidària de tots els participants. Es per tant, d’entrada lliure i gratuïta. Que la gaudiu!

Del 30 de juny al 4 de juliol acte inaugural : dimecres 25 de juny a les 19:30h Centre Cultural La Casa Elizalde

més info al triptic d’ attac

Compaeteix!

bebes al cap

bebes al cap by diluvi.

Avui hem anat al CAP a les classes de mammes i bebes; hem consultat dubtes amb la llevadora, hem fet gimnastica i relaxació per mammes,però, sobre tot, massatge pels bebés; a més a més les mammes hem intercanviat experiencies,dubtes….com sempre molt bé.

Aquestes són les classes a les que estem anant ara al nostre CAP, Pare Claret. N’hi ha 2 dies a la setmana; 1 cop al més ve la psicologa també; a més a més hi ha xerrades extra – crec que próximament n’hi ha una de cara als aspectes de l’estiu com el sol, la calor….- .

Durant l’embaras vaig assistir a les de preparació al part : feiem 1 hora de teoria relativa a embaras, part, puerperi,lactancia,etc…. i 1 de gimnastica/relaxació. També exposavem molts dubtes i intercanviavem experiències.

Estic molt i molt contenta del CAP Pare Claret. Durant l’embaras l’assistència ha estat excepcional; durant el puerperi la llevadora em va trucar per venir a casa a veure’m; ara amb pediatria també ha començat força bé.

Al barri,com ha de ser…..

P.S. A St Pau tb hi ha reunions amb els bb,un dia d’aquests anirem amb l´’Oli….la xerrada de preparació al part natural va ser excepcional!!

Compaeteix!

Top